facebook

 

Regulamin sklepu internetowego www.wydawnictwoniko.pl

§ 1          Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy Wydawnictwa NIKO dostępny na stronie www.wydawnictwoNIKO.pl prowadzony jest przez Wydawnictwo NIKO Krzemionka Sebastian Grzegorz Sobieralski spółka cywilna; z siedzibą w Kijewie Królewskim 86-253 Kijewo Królewskie, przy Żwirowej 7, posiadającą
  nr NIP: 875-155-64-69, nr REGON:360517276.
 2. Przepisy niniejszego Regulaminu dotyczą klientów korzystających ze sklepu internetowego Wydawnictwa NIKO dostępnego na stronie www.wydawnictwoNIKO.pl
 3. Klienci zobowiązują się do zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz do jego przestrzegania
  i stosowania.

 

§ 2          Słowniczek

        Sprzedawca - Wydawnictwo NIKO Krzemionka Sebastian Grzegorz Sobieralski spółka cywilna; z siedzibą w Kijewie Królewskim 86-253 Kijewo Królewskie, przy Żwirowej 7, posiadającą nr NIP:   875-155-64-69, nr REGON:360517276

        Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

        Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

       Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.wydawnictwoniko.pl

       Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie

       Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

      Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

      Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

      Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

      Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

      Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

      Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

      Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

      Hasło – alfanumeryczny ciąg znaków identyfikujących konsumenta w czasie logowania się do sklepu internetowego Wydawnictwa NIKO przyporządkowany do określonego Loginu.

Hasło składa się z minimum 5 znaków.

      Login - adres e-mail służący identyfikacji Klienta.

      Newsletter – gazetka (elektroniczna) wydawana periodycznie przez Wydawnictwo NIKO, w której zamieszczane są m.in. informacje na temat oferty Sklepu oraz o promocjach i konkursach.

 

§ 3          Kontakt ze sklepem

 1. Adres Sprzedawcy:

Wydawnictwo NIKO Krzemionka Sebastian Sobieralski Grzegorz spółka cywilna

 1. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@wydawnictwoniko.pl
 2. Numer telefonu Sprzedawcy: 531 809 129
 3. Numer fax Sprzedawcy +48 56 656 61 70
 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów

telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

 1. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą

w godzinach 8:00–16:00 od poniedziałku do piątku.

 

 

§ 4 Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet

b. włączona obsługa plików cookies.

 

§ 5          Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności
  za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 4. Zamówione przez Klienta produkty wysyłane są jedynie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Klienci mający dostęp do Sklepu z terytorium nie będącym w granicach RP, są odpowiedzialni
  za działanie w zgodzie z prawem obowiązującym na terytorium, z którego korzystają z Serwisu.

 

 

§ 6          Zakładanie Konta w Sklepie

 

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

 

 

 

§ 7          Zasady składania Zamówienia

 

 1. W celu złożenia Zamówienia należy zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 2. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury,
  jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia, kliknąć przycisk „Potwierdzam zamówienie”
 3. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności,
 4. opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.
 5. Klient może skorzystać z wyszukiwarki umożliwiającej wyszukanie konkretnych produktów poprzez wskazanie jednej z następujących danych:
  a. Imię i nazwisko autora,
  b. Tytuł,
  c. Inne słowa kojarzące się z wyszukiwanym produktem.
 6. Dokonując zamówienia, Klient wybiera konkretne produkty, dodaje je do koszyka, w którym może wskazać ich ilość.
 7. W trakcie wyboru przez Klienta produktów może on przejrzeć dotychczas wybrane produkty, klikając na ikonę „Koszyk”.
 8. Pozycje wybrane przez Klienta mogą być przez niego przeniesione z koszyka do ulubionych produktów za pomocą odnośnika „dodaj do listy życzeń”
 9. Jeżeli Klient będzie chciał zrezygnować z niektórych wybranych przez siebie produktów, powinien
  w koszyku obok wybranego produktu kliknąć odnośnik „Usuń”.
 10. Wskazane Ceny produktów na stronie Wydawnictwa NIKO:

• zawierają podatek VAT,

• nie zawierają kosztów przesyłki zamówienia,

 1. W przypadku zamówienia Pakietu (zestawu kilku produktów w ofercie o promocyjnej cenie
  z rabatem) Klient może zrezygnować ze złożonego zamówienia jedynie w odniesieniu do Pakietu jako całości, wybierając opcję „Usuń” przy Pakiecie.
 2. Klient może dodać komentarz do zamówienia (opcjonalnie).
 3. W celu potwierdzenia zamówienia Klient powinien kliknąć „Potwierdzam zamówienie”.
 4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży zamawianych produktów
  z Wydawnictwem NIKO.
 5. Wskazana w momencie składania zamówienia cena Produktu jest wiążąca dla Klienta.
 6. Warunkiem złożenia zamówienia przez klienta jest dokonanie akceptacji niniejszego Regulaminu

 

 

 

§ 8          Oferowane metody dostawy oraz płatności

 

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy i metod płatności
 2. Przesyłka kurierska, płatność za pobraniem
 3. Przesyłka kurierska, płatność przelewem na Konto Sprzedawcy
 4. Koszt wysyłki w przypadku płatności na konto Sprzedawcy wynosi 12,00 zł
 5. Koszt wysyłki towaru w przypadku przesyłki pobraniowej wynosi 16,00 zł
 6. W przypadku gdy wartość zamówienia przekroczy 200 zł Sprzedawca pokrywa koszty dostarczenia towaru do Klienta.

 

 

 

§ 9          Wykonanie umowy sprzedaży

 

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:

a. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności automatycznie poprzez serwis przelewy24 – w przypadku braku wpłaty zamówienie zostanie anulowane.

b. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

 1. Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku realizowane są następnego dnia roboczego od daty zaksięgowania płatności. W soboty, niedziele lub inne ustawowo dni wolne od pracy będą rozpatrywane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało opłacone. W przypadku płatności za pobraniem zamówienie realizowane jest następnego dnia roboczego.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ewentualnego przesunięcia realizacji zamówienia z powodu nieprzewidzianych losowych następstw.
 3. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 4. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że produkt jest dostępny w magazynie Wydawnictwa NIKO. W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (tj. częściowej realizacji lub anulowaniu całości zamówienia).
 5. W przypadku, gdy produkt jest niedostępny i brak możliwości realizacji zamówienia Klienta,   Wydawnictwo NIKO ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Wydawnictwo NIKO ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeśli Klient dokonał zapłaty za produkt, Wydawnictwo NIKO dokona zwrotu Klientowi należności za produkt, w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od anulowania zamówienia.
 6. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Produktów
  i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te Produkty aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 7. Wydawnictwo NIKO nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie produktu lub opóźnienie
  w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

 

 

 

§ 10       Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Klient może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dnia dostarczenia Produktu Klientowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. Klient może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 4. Oświadczenie należy przesłać na adres zamówienia@wydawnictwoniko.pllub zgłosić telefonicznie pod nr tel. 531 809 129
 5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Klienta drogą elektroniczną, Wydawnictwo NIKO niezwłocznie prześle Klientowi na podany przez niego adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 6. Skutki odstąpienia od Umowy:
  1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru
  3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu dostarczenia Produktu
   do Sprzedawcy
  4. Klient powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Klient odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
  5. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
  6. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 7. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
 8. Odstąpienie od umowy jest możliwe tylko wówczas, gdy produkt nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracane produkty muszą być kompletne. Produkty zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po zdjęciu folii lub usunięciu zabezpieczeń, zniszczeniu pudełka. Zwracany produkty należy odsyłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą.

 

 

§ 11       Reklamacja

 

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. Klient ma prawo do składania reklamacji dotyczących działania Sklepu oraz realizacji zamówień. Konsumentowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia
  w dostarczonym towarze:
  • wad fabrycznych,
  • uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu,
  • niezgodności produktu w zamówieniu.

Nie stanowią natomiast podstawy do reklamacji różnice w wyglądzie produktów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.

 1. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym

Regulaminie adresy Sprzedawcy.

 1. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym

datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w

związku z wadą produktu.

 1. W przypadku, gdy reklamacja dotyczy zamówionego przez Klienta produktu, do reklamacji należy dołączyć czytelne kserokopię lub skan faktury zakupu
 2. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 3. Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
 4. Wydawnictwo NIKO niezwłocznie powiadomi Klienta o decyzji dotyczącej przesłanej reklamacji
  w formie elektronicznej, na adres wskazany przez Klienta w reklamacji.
 5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Wydawnictwo NIKO dokona wymiany reklamowanego produktu na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa, zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji. Warunkiem zwrotu jest podanie numeru konta bankowego Klienta dla paczek opłacanych przy odbiorze za pobraniem oraz udokumentowanie poniesionych kosztów przesyłki.
 6. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty zakupu o ile w ciągu dwóch miesięcy od momentu stwierdzenia niezgodności towaru z umową zawiadomi Wydawnictwo NIKO
  w formie pisemnej o stwierdzonej niezgodności.
 7. W przypadku, gdy Sprzedawca nie uznał reklamacji Klienta, a ten nie zgadza się z jego decyzją, Klient może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego („Sąd Polubowny”), działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.
 8. Sprawę do Sądu Polubownego może wnieść Klient, ale także Zamawiający niebędący Klientem, składając odpowiedni wniosek (w zależności od wybranego sposobu rozstrzygnięcia sprawy może być to wniosek o wszczęcie i przeprowadzenie mediacji lub o rozpoznanie sprawy przez Sąd Polubowny) do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.

 

§ 12       Dane osobowe w Sklepie internetowym

 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu

internetowego jest Sprzedawca.

 1. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do realizacji zamówień. Dane obowiązkowe
  są w formularzu oznaczone gwiazdką (*).
 2. Po wyrażeniu dodatkowej zgody, Klient będzie otrzymywał informacje o nowych produktach i usługach Wydawnictwa na podany podczas rejestracji adres e-mail.
 3. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 4. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
 5. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
  3. Administrator udostępnia dane osobowe podmiotom w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym szczególności podatkowych i rachunkowych.
 6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 8. Podane w formularzu rejestracyjnym dane będą przetwarzane zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej ( UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celach obsługi zamówień oraz administracji kontem Konsumenta w sklepie internetowym, jak również w celach informowania o produktach i usługach.
 9. Administrator Danych gwarantuje zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych, w szczególności uniemożliwiających dostęp osobom nieupoważnionym lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegających utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 10. Administrator jest zobowiązany do ujawniania informacji o Kliencie (oraz danych dodatkowych np. adres IP), organowi uprawnionemu na podstawie przepisu prawa. Informacje mogą być udostępniane innym podmiotom również w celu dochodzenia praw Administratora.
 11. Klient zobowiązuje się do:

• korzystania ze Sklepu w sposób uniemożliwiający wgląd i ingerencję osób trzecich w hasło Konsumenta,
• niepodejmowania jakichkolwiek działań, które mogłyby spowodować uszkodzenie oprogramowania, z którego korzysta Wydawnictwo NIKO lub utraty danych będących w posiadaniu Wydawnictwa NIKO,
• wykorzystywania zakupionych produktów w sposób dozwolony prawem.

 

Postanowienia końcowe

 

 1. Wydawnictwo NIKO zastrzega sobie prawo do przejściowych utrudnień w funkcjonowaniu sklepu internetowego ze względu na prace konserwacyjne lub prace związane z jego modyfikacją.
 2. Wydawnictwo NIKO nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie następstwa wynikłe z awarii
  lub obniżenia sprawności łączy internetowych i innych niedogodności technicznych, mających wpływ na realizację i wykonanie zamówienia.
 3. Wydawnictwo NIKO nie ponosi odpowiedzialności za:
  • sposób, w jaki Klient korzysta ze sklepu internetowego ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki,
  • skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła Klienta, niezależnie od przyczyny, która to spowodowała,
  • bezprawne działania osób trzecich polegające na ingerencji w system komputerowy Klienta, w szczególności włamania i wirusy komputerowe,
  • ewentualne szkody, jakie mogłyby wyniknąć z korzystania z produktów zakupionych w Sklepie. Dotyczy to także szkód spowodowanych w urządzeniach do ich odtwarzania oraz szkód osobistych.
 1. Klient jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu zgodnie z prawem, dobrymi obyczajami
  oraz w sposób nie naruszający dóbr osobistych osób trzecich lub interesów Wydawnictwa NIKO.
 2. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 3. Wydawnictwo NIKO zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

 

 

Aktualizacja: listopad 2018