facebook

Regulamin konkursu plastycznego „Moja mała ojczyzna”

 

Niniejszy regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady, zakres i warunki uczestnictwa
w konkursie „Moja mała ojczyzna”

 

1. Organizator:

Wydawnictwo NIKO sc z siedzibą w Kijewie Królewskim

ulica Żwirowa 7

86-253 Kijewo Królewskie

 

2. Temat konkursu:

Zadaniem uczestnika jest wykonanie pracy plastycznej nawiązującej do tematu konkursu „Moja mała ojczyzna”, czyli zilustrowanie miejsca, w którym uczestnik się urodził, wychował lub mieszka.

 

3. Cele:

Celem konkursu jest propagowanie postaw patriotycznych, kształtowanie tożsamości regionalnej wśród dzieci, rozwijanie kreatywności, wrażliwości i wyobraźni plastycznej oraz zdolności manualnych u dzieci, a także promocja czytelnictwa.

 

4. Wiek uczestników:

Dwie kategorie wiekowe uczestników:

przedszkole – grupa wiekowa od 3 do 6 lat,

uczniowie szkoły podstawowej – klasy od 1 do 4.

Każda praca może mieć tylko jednego autora. Przyjmowane będą wyłącznie prace indywidualne.

Prace przesyłane zbiorowo ze szkół i świetlic itp. nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.

 

5. Warunki uczestnictwa w konkursie:

Warunkiem uczestnictwa w konkursie „Moja mała ojczyzna” jest nadesłanie na adres organizatora jednej pracy plastycznej spełniającej poniższe warunki:

format:

praca plastyczna wykonana na kartce formatu A4 (blok rysunkowy) lub A5 (wielkość zeszytu szkolnego).

technika:

dowolna: rysunek (kredki, farby lub flamastry itp.), wydzieranka, wyklejanka lub kolaż – związane z tematem konkursu.

zgoda rodzica lub opiekuna na uczestnictwo dziecka w konkursie „Moja mała ojczyzna”.

Rodzic załącza do pracy poniższe oświadczenie zgodny na uczestnictwo dziecka w konkursie.

Plik zamieszczony na końcu regulaminu.

 

                  Dobrowolnie wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka

                  ………………………………………………………………………(imię i nazwisko)

                                  ………………………………………… ( wiek)

           w konkursie plastycznym  „Moja mała ojczyzna” organizowanym przez Wydawnictwo NIKO.

              Potwierdzam, że zapoznałam/łem się z regulaminem konkursu „Moja mała ojczyzna”

                                  

                                             Czytelny podpis ………………………………………………………

Imię, nazwisko rodzica /opiekuna …………………………………………

Tel. kontaktowy ………………………………………………………

Adres email…………………………………………………………

 

podpis pracy plastycznej

Zgłaszane prace powinny zawierać na odwrocie metryczkę: imię i nazwisko dziecka, wiek lub klasa.

Prace niepodpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.

 

- termin nadsyłania prac:

Zabezpieczone prace należy dostarczyć pocztą tradycyjną do 31.10.2018 r. z dopiskiem na kopercie: Konkurs „Moja mała ojczyzna”. Ważna jest data stempla pocztowego.

 

6. Jury:

Prace uczestników będzie oceniać trzyosobowe jury powołane przez organizatora:

Wioletta Piasecka – autorka książek dla dzieci – przewodnicząca Jury,

Katarzyna Fus – ilustratorka książki „Faustynka. Opowieści patriotyczne”,

Daniel Włodarski – ilustrator książki „Ignaś. Opowieści patriotyczne”.

Jury podejmuje decyzje większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decydujący głos ma przewodniczący Jury.

Decyzja Jury jest ostateczna i wiążąca oraz nie podlega procedurze odwoławczej.

 

7. Wyniki konkursu

Konkurs ma charakter jednoetapowy.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 9.11.2018 r. poprzez zamieszczenie listy laureatów na profilu społecznościowym organizatora na Facebooku.

O wynikach Konkursu nagrodzeni Uczestnicy zostaną niezwłocznie powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Nagrody będą wysłane do uczestników w terminie do dwóch tygodni po ogłoszeniu wyników,
tj. najpóźniej do 23.11.2018 r.

 

8. Nagrody:

Jury spośród zgłoszonych prac dokona wyboru najlepszych prac.

W konkursie zostaną przyznane trzy nagrody główne w każdej kategorii wiekowej oraz po dwa wyróżnienia. Laureaci konkursu otrzymają w nagrodę gry planszowe oraz książki autorstwa Wioletty Piaseckiej z serii „Opowieści patriotyczne”. Wyróżnione prace zostaną nagrodzone książką. Wszyscy laureaci konkursu otrzymają również dyplomy.

Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.

 

9. Dane osobowe

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej RODO administratorem danych osobowych jest:

Wydawnictwo NIKO Sebastian Krzemionka, Grzegorz Sobieralski spółka cywilna,
ul. Żwirowa 7, 86-253 Kijewo Królewskie

NIP 875-155-64-69 REGON 360517276

biuro@wydawnictwoniko.pl

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu udziału w konkursie, promocji organizatora, poprzez opublikowanie danych zwycięzców, imienia i nazwiska oraz grupy wiekowej
na profilu społecznościowym organizatora.

Każdy uczestnik konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

Pozyskane dane osobowe będą mogły być w ramach ich przetwarzania udostępniane firmie kurierskiej w celu dostarczenia nagród.

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia uczestnictwa w konkursie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości wzięcia udziału w konkursie.

 

10. Uwagi dodatkowe:

Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Mile widziane będą polubienia fanpage’u organizatora na Facebooku.

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo wykorzystania nieodpłatnie prac plastycznych
na potrzeby konkursu.

Prace konkursowe nie będą odsyłane uczestnikom.

Konkurs nie podlega Ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U. 1992 nr 68 poz. 341).

FORMULARZ ZGODY: